Die Webseite der Gemeinde Niederalteich

Die Webseite der Gemeinde Niederalteich

Rathaus 001Srdeèné „pozdrav Bùh“ v Niederalteichu

Vážení hosté a návštìvníci, srdeènì Vás vítám v Niederalteichu. Naše obec se mùže ohlédnout za dlouhou, historickou tradicí. Rozsáhlé klášterní objekty vytváøejí charakteristickou siluetu naší obce.

Rozkládá se ve vzrušující krajinì, obklopena vodními plochami, lužními lesy a oblastmi chránìného ptactva leží obec Niederalteich na úpatí Bavorského lesa. Pùvabné Dunajské bøehy, cyklistické a procházkové stezky zvou k odpoèinkovému pobytu.

Tìlocvièny, sportovní zaøízení, tenisové kurty, stezky pro bruslaøe na koleèkových bruslích, curlingová høištì, jezdecký areál, stejnì jako støelecká stání Vám jsou k dispozici k plnému sportovnímu vyžití.
Benediktinské opatství, stejnì jako klášter Uršulinek jsou dnes opìt, stejnì jako v historii duchovními centry a nabízí náboženské zastavení a duchovní spoèinutí.

Obnova naší obce, velkoryse podporovaná státem vytvoøila u nás moderní infrastrukturu a zachránila historické stavební památky (Historický okruh).

V roce 1991 novì poøízená pøevozní loï „Altaha“ Vám dává možnost dosáhnout protìjší bøeh Dunaje ve smìru na Osterhofen.

Tam se pøi ústí Isaru rozkládá jedna z nejvýznamnìjších pøírodních rezervací Bavorska. Milí hosté, tìší nás, že jste dorazili k nám do Niederalteichu. A i když u nás strávíte tøeba kratší èas, pøeji Vám pøíjemný a osvìžující pobyt.

Telephone: +49 / 9901 / 9353-0
Fax:            +49 / 9901 / 9535- 29
Email:         gemeinde@niederalteich.de
   

Poznámka: Niederalteich nebo Niederaltaich?
Obojí je správnì napsáno: prvnì uvedené s ei je oznaèením obce, druhé s oním ai oznaèuje stejnojmenný klášter.