Die Webseite der Gemeinde Niederalteich

Die Webseite der Gemeinde Niederalteich

Niederalteich - Struèná kronika

Jméno a založení (741) Altaha

Na pùvodním toku Dunaje založil bavorský vévoda Odilo z rodu Adolfingerù vlastní klášter Alteich. To se datuje rokem 731, moderní badatelé to však datují o deset let pozdìji, 741. Patrocinium øíšského svìtce Mauritia ukazuje na úzké kontakty zakladatele s Burgundskem. První mniši pak pøišli ze známého ostrovního kláštera Reichenau. Platili za specialisty na obdìlávání mokøadù a bažin. Poloha Alteichu na bøehu Dunaje urèovala obtížnost zemìdìlství a v bìhu staletí byla postihována mnoha povodnìmi a zátopami. Naopak byla výhodná pro rybáøství a poskytovala po Dunaji možnosti pøepravy zboží.

Karel Veliký (788)

Poté, co byli Agilofingerové v Bavorsku zbaveni roku 788 moci, pøevzal Karel Veliký místní opatství jako øíšský klášter. V polovinì 9. století stál Alteich na vrcholu své svìtské moci. Na poèátku 10. století byl pak klášter pøi váleèných pøepadech znièen. Civilní moc nastoupila na místo mnichù a zøídila zde vévodskou hrobku Luitpoldingerù.

Svatý Gotthard (990)

Po roce 990 se vrátili do Alteichu Benediktini. Za èasù císaøe Heinricha II. vedl sv. Gotthard (sv. Godehard) klášter Alteich k novému rozkvìtu. Jako obzvláštní vzácnost opatruje opatství ve svém kostele jeho roucho a botu. Hùl sv. Gottharda se dodnes používá pøi zasvìcování nového opata – naposledy na podzim 2001. Souèasnì se sv. Gotthardem zde pùsobil blahoslavený Gunther, pøíbuznýs královskými rody Ottonù a uherských Arpádù. Tento hrabì z Duryòska pøipojil mýcením a propojením okrajových cest Èeský les. Tam také zemøel jako osadník v Dobré Vodì. Ve své diplomatické misi byl zakladatelem míru mezi Nìmci, Èechy (Böhmen) a Uhry (Maïary).

Duchovní vyzaøování 11. století

O duchovním pùsobení Alteichu v 11. století svìdèí další blahoslavení: poustevník Wilhelm a poustevnice Alruna, Salome a Judita. Mnozí mniši tohoto konventu pøevzali jako reformující opati jiné kláštery; mezi jinými blahoslavený Alram z Kremsmünsteru, nebo sv. Thiemo od sv. Petra v Salcburku. Pøedevším ale blahoslavený Richer jako opat ve známém Montecassinu. „Výroèní knihy Alteichu“ jsou dùležitým zdrojem studia historie Ottonù a doby vlády Saleriù. Okolo roku 1100 založil hrabì von Bogen asi ètyøicet kilometrù na horním toku Dunaje jeho nový domovský klášter „Altach“. Osídlen mnichy z Alteichu, stal se brzy „Horním Altaichem“ (Oberen Alteich), zatímco starší Altaich byl veden pod jménem „Dolní Altaich“ – Nieder Altaich.

Císaø Friedrich (1152)

V roce 1152 uzavøel Friedrich I. Barbarossa podøízení opatství øíšské moci. Jako dík za pomoc pøi královské volbì daroval proto Niederaltaich jako léno biskupovi Eberhardu II. z Bambergu. Vlastními pány Niedereltaichu byla druhé poloviny 12. století mocná hrabata z Bogenu. Coby zástupci centrální moci v oblasti se pokusili získat klášter pro sebe.

Dùm Wittelsbachù (1242)

Roku 1242 pøešla øíšská správa nad Nieder- altaichem jako dìdictví hrabat Bogenských na Dùm Wittelsbachù. Jako dùsledek získalo tím Bavorské vévodství zemskou vládu nad klášterem. Wittelsbachové udìlili pak klášteru titul Dvorní Marky
(Hofmark).

Gotické stavitelství církevních staveb (1260)

Bamberským lénem zùstali až do
sekularizace, pontifikáliemi z roku 1241
opatøení, opati z Niederaltaichu; ti byli i
správci Bamberského dómu. Velmi brzy
pøevzal klášter architekturu gotiky. Opat Hermann( souèasnì též známý historik) a jeho pìt následovníkù, vybudovali mezi lety 1260-1326 nový klášterní kostel jako svého èasu nejvìtší vnitøní chrámový prostor v celém Podunají.

Mýcení Èeského lesa 14.století

Na rozdíl od ostatních bavorských benediktinských klášterù zažil Nieder- altaich období duchovního úpadku v 15.století. Dobu reformace pøestál konvent naproti tomu s pomìrnì málo pøestupy k novému uèení. V duchu pozdní renesance vládlo v Niederaltaichu ve smyslu kulturním a vìdeckém, dìní velmi živé.

Úpadek a vzestup v 15.století

In contrast to the other Bavarian Benedictine Abbeys, Niederaltaich experienced a phase of spiritual decline in the 15th century. However, the Abbey withstood the later Reformation with relatively few monks leaving to join the new religion. In the spirit of the Late Renaissance, an active period of cultural and scientific awakening dominated life in Niederaltaich.

Tøicetiletá válka (1634)

Ve tøicetileté válce byl klášter postižen tìžce. Navzdory svým mohutným hradbám byl švédskými oddíly v letech 1634, 1641, 1647 a 1648 totálnì znièen. Katastrofy požárù v letech 1671 a 1686 pak opìt znièily i ty skrovné nové zaèátky.

Baroko (1700)

Výraznì pùsobil v Niederalteichu v èase baroka opat Josico Hamberger (1700-1739). Skoro všechny dosud zachované klášterní stavby pochází z této doby. K tomu patøí i barokní vnitøní výzdoba rannì gotického kostela, dohotovená v roce 1727. Za povšimnutí zde stojí zejména pøestavba kostelního kúru mladým Johannem Michaelem Fischerem a víc než 200 samostatných fresek od Andrease Heindla.

Hospodáøský vrchol 18.století

V pozdním 18.stoletím byl Niederalteich nejbohatším benediktinským klášterem v kurfiøství Bavorském. Jeho zemìdìlským majetkem bylo vèetnì lesù 170 ètvereèních kilometrù polností. A to vèetnì výnosných vinohradù ve Wachau. Lodní doprava po Dunaji byla pro klášter bezcelní. Kolem roku 1784 byl zdejší opat také pánem Markt Hengersbergu a dvorù Niederalteich a Arnbruck. K tomu stovky usedlostí pod kurfiøtskými zemskými soudními okrsky. K opatství patøily: proboštství Rinchnach a sv. Oswald (od roku 1567) v Èeském lese, stejnì jako Spitz an der Wachau . K tomu dohlíželi páteøi z konventu na osm farností v jižním Bavorsku a farnost Aggsbach v Rakousku. Pro dalších 21 farních kostelù mìl Niederaltaich tzv. návrhové právo.

Sekularizace (1803)

Zrušení opatství zaèalo v listopadu roku 1802 pøevzetím klášterních úøedníkù do kurfiøtských služeb. Také majetek kláštera byl od té doby svìøen do státní správy. Vlastní sekularizace postihla Niederaltaich 21. bøezna 1803 na den Svatého Benedikta. Opat a èást ètyøiceti tøí èlenù konventu žili do roku 1806 dále v klášteøe. Vìtšina páterù pøevzala pak duchovní správu. Stejnì jako v mnoha ostatních klášterech stali se konventní kostely obecními. Pùvodní farní kostel byl stržen. Èást této budovy sloužila jako státní sýpka, další èást jako škola. Zbytek byl prodán do privátních rukou. Roku 1813 uhodil do areálu blesk a vìtšina budov byla v pozdìjších letech zbourána.

Znovuosídlení (1918) Priorát / Opatství (1930)

Roku 1918 byl klášter Niederaltaich
obnoven jako pøevorství patøící k opatství
v Metách. Opìtné povýšení na opatství následovalo už roku 1930. Od roku 1932 nese opatský kostel èestný titul: Papežská „Basilica minor“.

Duchovní tìžištì – Ekumene (1930)

Už kolem roku 1930 se ekumenické uèení stalo duchovním støedobodem zájmu Niederaltaichu. Od roku 1965 disponuje místní ekumenický institut vlastním výzkumným a konferenèním centrem. Jedna skupina konventu praktikuje bohoslužby podle Byzantinského rituálu.

Byzantinský kostel Sv. Mikuláše

V roce 1986 byly prostory bývalého
klášterního pivovaru upraveny pro bohoslužby Byzantinské liturgie.

Vzdìlávací instituce

Od roku 1948 vedou Benediktini v Niederalteichu Gymnázium Sv. Gottharda zamìøené múzicky a na výuku moderních jazykù. V roce 1959 byla u nás postavena katolická škola pro vzdìlávání dospìlých, která nese jméno „Landvolkshochschule St. Gunther“. Je vzdìlávacím centrem diecézí Passau a Regensburg. Roku 2001 zahájilo provoz Konferenèní a ubytovací centrum St. Pirmin. Už od roku 1962 nabízí klášter Niederaltaich možnost zvanou „Klášter na èas“ – možnost poznání klášterního života pro každého. Toto zaøízení napodobily mnohé kláštery v okolí. Nedaleko opatství leží klášter Uršulinek dokonèený a zasvìcený roku 1979.

Obec Niederalteich

Naše obec prošla za posledních 50 let zásadní hlubokou spoleèenskou promìnou. Hospodáøskou základnou bylo drobné zemìdìlství a pøivýdìlek v øemeslných èinnostech. Dnes je Niederalteich domovem pro 1.930 obyvatel, kterým nabízí 300 pracovních míst v obchodì, øemeslech a èinnostech, obzvláštì pak ve službách. Plocha obce zabírá deset èvereèních kilometrù na obou bøezích Dunaje. V Gundlau pak leží jedna z nejvýznamnìjších oblastí ochrany ptactva v Bavorsku. Na druhém bøehu Dunaje se rozkládá pøi ústí Isaru oblast ochrany pøírody celoevropského významu.

Zdroj

  • Pùvodní výòatky z: Niederaltaich – Bayerns Tor zum Osten.
  • Christian Lankes, Haus der Bayerischen Geschichte. Augsburg.
    Pøeklad Rudolf Tomšù